mapa pomiaru puntów w pomiarze optycznym GOM

Akwizycja punktów pomiarowych przy użyciu skanera, to w efekcie bardzo gęsta chmura punktów. Można odnieść wrażenie, że jest to wręcz „model rzeczywisty”. Nakładając na siebie model nominalny i rzeczywistą chmurę punktów kwestia oceny elementu jest bardzo ułatwiona. Odbiorca takiego rodzaju informacji, nie jest zmuszony do analizowania relacji między pojedynczymi punktami.

Częstotliwość próbkowania i liczność podgrup

W przemyśle motoryzacyjnym jest stosowanych wiele narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych. Każde z nich ma swój najlepszy obszar zastosowań. Występują również zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów, definiowane 

cp pp porównanie

Punkt 9.1.1.3 specyfikacji IATF 16949 spędza sen z oczu wielu menadżerom. Znajdziemy tam zdanie, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Podstawowe pojęcia statystyczne, takie jak zmienność, sterowanie (stabilność), zdolność procesu oraz przeregulowanie powinny być rozumiane i wykorzystywane przez pracowników...

GRR strefa niepewności pomiaru

Jednym z celów badań MSA jest wyznaczenie współczynnika %GR&R i porównanie go z kryteriami akceptacji, definiowanymi przez podręcznik AIAG MSA lub wymagania klientów. Pojawia się jednak pytanie, w odniesieniu do czego należy wyznaczać ten współczynnik? Okazuje się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. 

Częstotliwość próbkowania i liczność podgrup

Statystyczne sterowanie procesem nie może ograniczać się do jednorazowej oceny jego zdolności na początku produkcji seryjnej (co niestety często ma miejsce), ale powinno mieć charakter ciągły (ang. ongoing process monitoring). Oznacza to, że zdolność procesu 

cp pp porównanie

Metodyka wyznaczania współczynników zdolności i wydajności (Cm, Cmk, Pp, Ppk oraz Cp, Cpk) w przypadku granic dwustronnych jest dobrze znana w większości firm. Często jednak można spotkać się z niewłaściwym postępowaniem, gdy zdefiniowana jest tylko jedna granica. 

wpływ modelu rozkładu na współczynniki zdolności procesu

W przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko dosyć powszechne jest wyznaczanie zdolności procesowych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Najczęściej, choć z moich obserwacji wynika, że praktycznie w stu procentach przypadków, do tego celu używa się „klasycznych” wzorów, w których rozrzut procesu jest opisywany za pomocą wartości 6*sigma. Czy jednak takie podejście zawsze jest prawidłowe? Okazuje się, że nie. 

kalibracja wzorcowanie

Każda organizacja posiadająca certyfikat IATF 16949 powinna określić rodzaje monitorowania i pomiarów, które będzie realizować, a także zdefiniować odpowiednie wyposażenie, niezbędne do potwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami (pkt. 7.1.5 IATF 16949). 

cp pp porównanie

Jednym z najważniejszych aspektów związanych ze statystycznym sterowaniem procesami (SPC) jest konieczność wyznaczania współczynników zdolności. Współczynniki te są pogrupowane parami - w każdej z takich par występuje współczynnik bez indeksu "k" oraz z indeksem "k". W podręczniku AIAG SPC [1] opisano na przykład pary Cp i Cpk oraz Pp i Ppk. W tym artykule zajmiemy się wyjaśnieniem różnic między nimi.

granice miniatura cr

Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne.

badanie gage r&r

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ang. Coordinate Measuring Machine) stają się coraz bardziej popularnymi i uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, stosowanymi do weryfikacji jakości produkowanych wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, AGD i wielu innych. 

vda 5 i msa

Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

Pomiar twardości kulką

W cyklu produkcyjnym wykonywane są różne czynności kontrolne, począwszy od pomiarów geometrii, przez próby wytrzymałościowe etc. Jednym z takich pomiarów jest pomiar twardości. Sam pomiar wydaje się dość prosty, ale wybranie metody, przygotowanie próbki i interpretacja wyników przysparzają niekiedy wiele problemów.

badanie gage r&r

Celem analizy Gage R&R (GRR) jest poznanie zmienności systemu pomiarowego w stosunku do tolerancji lub do zmienności procesu. Innymi słowy, chcemy się dowiedzieć, jak znaczną część obserwowanej w procesie zmienności wyjaśnia system pomiarowy. Choć metodologia tego badania

dobor-narzedzi-statystycznych-w-teorii-i-praktyce-wymagan-przemyslu-motoryzacyjnego-16949

Wśród naszych klientów często powtarza się pytanie, które w skrócie można by sformułować:
czy punkt 8.1.1 z specyfikacji ISO/TS 16949 należy interpretować w taki sposób, że dla każdego wyrobu produkowanego w procesie technologicznym należy wyznaczyć i umieścić w planie kontroli 

granice miniatura cr

Z powodów historycznych podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i rysowania wykresów w koncepcji Shewarta była kartka papieru. Do dzisiaj zresztą w podręcznika SPC karty kontrolne są prezentowane w formie arkuszy. Również opisane w literaturze metody prowadzenie karty ograniczają się głównie do technik manualnych.

porownanie-wspolczynnikow-zdolnosci-cpk-cp

Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy IATF 16949

wielkosc-probki-a-ocena-zdolnosci-procesu

„Jak duża musi być próbka, aby ocenić zdolność procesu?" Ta kwestia nieustannie jest podnoszona przez uczestników szkoleń z SPC oraz MSA. Udzielenie odpowiedzi na to z pozoru proste pytanie wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że w przedstawionej formie nie jest ono do końca poprawne.