SPC

Przyjmując, że spc jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/285-porownanie-vda-5-oraz-msa-podejscie-do-oceny-systemow-pomiarowych
 • Wzorcować samodzielnie czy zlecać?

  Każda organizacja posiadająca certyfikat IATF 16949 powinna określić rodzaje monitorowania i pomiarów, które będzie realizować, a także zdefiniować odpowiednie wyposażenie, niezbędne do potwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami (pkt. 7.1.5 IATF 16949).

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/312-kalibracja-wzorcowanie-samodzielne-zlecane
 • Metrologia z zastosowaniem skanerów 3D

  Akwizycja punktów pomiarowych przy użyciu skanera, to w efekcie bardzo gęsta chmura punktów. Można odnieść wrażenie, że jest to wręcz „model rzeczywisty”. Nakładając na siebie model nominalny i rzeczywistą chmurę punktów kwestia oceny elementu jest bardzo ułatwiona. Odbiorca takiego rodzaju informacji, nie jest zmuszony do analizowania relacji między pojedynczymi punktami.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/384-metrologia-z-zastosowaniem-skanerow-3d
 • Interpretacja współczynnika %GR&R w odniesieniu do zmienności pomiaru i przedziału tolerancji

  Jednym z celów badań MSA jest wyznaczenie współczynnika %GR&R i porównanie go z kryteriami akceptacji, definiowanymi przez podręcznik AIAG MSA lub wymagania klientów. Pojawia się jednak pytanie, w odniesieniu do czego należy wyznaczać ten współczynnik? Okazuje się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/369-interpretacja-wspolczynnika-grr-w-odniesieniu-do-zmiennosci-pomiaru-i-przedzialu-tolerancji
 • Pomiar twardości w praktyce

  W cyklu produkcyjnym wykonywane są różne czynności kontrolne, począwszy od pomiarów geometrii, przez próby wytrzymałościowe etc. Jednym z takich pomiarów jest pomiar twardości. Sam pomiar wydaje się dość prosty, ale wybranie metody, przygotowanie próbki i interpretacja wyników przysparzają niekiedy wiele problemów.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/331-pomiar-twardosci-w-praktyce
 • DoE – design of experiment, czyli co steruje moim procesem

  W przemyśle motoryzacyjnym jest stosowanych wiele narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych. Każde z nich ma swój najlepszy obszar zastosowań. Występują również zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów, definiowane

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/322-doe-design-of-experiment-czyli-co-steruje-moim-procesem
 • Współczynniki zdolności procesu dla jednostronnych granic specyfikacji

  Metodyka wyznaczania współczynników zdolności i wydajności (Cm, Cmk, Pp, Ppk oraz Cp, Cpk) w przypadku granic dwustronnych jest dobrze znana w większości firm. Często jednak można spotkać się z niewłaściwym postępowaniem, gdy zdefiniowana jest tylko jedna granica.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/293-wspolczynniki-zdolnosci-procesu-dla-jednostronnych-granic-tolerancji
 • Nadzór nad maszynami współrzędnościowymi CMM

  Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ang. Coordinate Measuring Machine) stają się coraz bardziej popularnymi i uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, stosowanymi do weryfikacji jakości produkowanych wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, AGD i wielu innych.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/311-nadzor-nad-maszynami-wspolrzednosciowymi-cmm
 • Interpretacja współczynników zdolności procesu Cp i Cpk

  Potrzeba badania współczynników zdolności procesu jest w przemyśle motoryzacyjnym powszechnie znana. Typowym wymaganiem klienta jest, aby dostawca osiągał pewne minimalne poziomy zdolności procesu dla wybranych charakterystyk, w szczególności dla charakterystyk specjalnych.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/131-interpretacja-wspolczynnikow-zdolnosci-cpk-cp
 • Wykorzystanie maszyny CMM do weryfikacji badania GRR

  Analiza systemów pomiarowych MSA (ang. Measurement System Analysis) to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. Kluczową kwestią jest zauważenie faktu, że system pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, lecz wszystkie wpływające na niego czynniki. Zwykle wymienia się cztery podstawowe elementy systemu pomiarowego:

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/46-wykorzystanie-maszyny-cmm-do-weryfikacji-badania-grr
 • MSA - analiza systemów pomiarowych

  Zakres szkolenia: Analiza systemów pomiarowych według wymagań MSA Podstawowe pojęcia statystyczne: próbka, populacja, zmienność w procesie, rozkład normalny, rozkład procesu Parametry rozkładu (położenie: średnia, mediana, moda; rozrzut: rozstęp, odchylenie standardowe) Histogram jako narzędzie oceny rozkładu procesu Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe) Definicja systemu pomiarowego a planowania badań - omówienie modelu PISMOEA Aspekty oceny systemów pomiarowych – zmienność i dokładność Wpływ systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu Badania powtarzalne w ciągłych systemach pomiarowych - wprowadzenie Metoda ARM - omówienie zasady stosowania, dobór próbek do badania interpretacja algorytmu...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/339-msa-analiza-systemow-pomiarowych
 • Trenerzy

  Filia w Cieszynie. Od roku 1999 tłumacz anglojęzycznej literatury z zakresu informatyki i zarządzania z dorobkiem ponad25 tłumaczeń. Od 2002 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym jako konsultant i trener w firmie Proview a następnie PRONOST. Specjalizuje się w tematyce statystycznej i metrologicznej, od lat prowadząc i rozwijając szkolenia z zakresu statystycznego sterowania procesami (SPC) oraz analizy systemów pomiarowych (MSA) dla branży motoryzacyjnej i nie tylko. Prowadzi również szkolenia z zakresu technik rozwiązywania problemów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy inżyniera jakości oraz odpowiedzialności za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym . Kieruje również projektami dotyczącymi tworzenia i rozwoju oprogramowania wspierającego systemy zarządzania. Od 2005 roku...

  https://www.pronost.pl/51-0-nas/188-trenerzy
 • Szkolenie FMEA

  opisanej w podręczniku VDA 5. Audyt wyrobu według VDA 6.5 Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 Strategia VDA Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu Planowanie audytu wyrobu Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura... Szkolenie SPC fizyczny Typy kart kontrolnych i ich zastosowania - karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/dyskretnych Dobór kart kontrolnych zuwzględnieniem specyfiki badanych charakterystyk Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR Inne typy kart kontrolnych dla danych...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-fmea
 • Konsultacje online - zestawienie tematów

  systemów pomiarowych wg MSA oraz VDA 5 Ciągłe doskonalenie wg KAIZEN Metodyka Global 8D – Techniki rozwiązywania problemów i analiza przyczyn źródłowych Metrologia długości i kąta Poka-Yoke – eliminacja błędów u źródła Pomiar chropowatości Pomiar twardości Poszukiwanie i analiza przyczyn źródłowych problemów w metodologi QRQC SMED – redukcja czasów przezbrojeń Statystyczne sterowanie procesem SPC oraz VDA 4 Wymagania metodyki 5S Wymagania VDA w zakresie zarządzania projektem - MLA Zapewnianie jakości dostaw wg VDA 2 Zarządzanie nowymi projektami wg APQP Zarządzanie reklamacjami Zatwierdzanie części do produkcji wg PPAP MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji Wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno pomiarowych Zarządzanie sprzętem kontrolno pomiarowym Skuteczne i efektywne szkolenie...

  https://www.pronost.pl/45-ogolne/397-konsultacje-online-zestawienie-tematow
 • MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji - szkolenie średniozaawansowane

  Zakres szkolenia: Formatowanie warunkowe ĆWICZENIE : opracowanie arkusza przeglądów sprzętu kontrolno pomiarowego z wizualizacją przekroczonych terminów ĆWICZENIE : opracowanie wykresu Gantta dla przykładowego projektu Praca z dużymi zestawami danych – sortowanie, filtrowanie, sumy częściowe, blokowanie kolumn i wierszy Zasady tworzenia i modyfikacji tabel przestawnych ĆWICZENIE : analiza dużego zestawu danych jakościowych z produkcji ĆWICZENIE : tworzenie wykresu Pareto w oparciu o tabelę przestawną Korzystanie z dodatku Analysis Tool Pack ĆWICZENIE : tworzenie histogramu z wykorzystaniem dodatku Analysis Tool Pack Tworzenie rozbudowanych wykresów ĆWICZENIE : opracowanie karty kontrolnej XR Tworzenie korespondencji seryjnej z wykorzystaniem programów Excel i Word ĆWICZENIE :...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/24-it-w-przedsiebiorstwie/334-ms-excel-w-pracy-inzyniera-motoryzacji-szkolenie-sredniozaawansowane
 • MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji - szkolenie podstawowe

  Zakres szkolenia: Struktura arkusza kalkulacyjnego (komórki, kolumny, wiersze, skoroszyty) Operacje edycyjne w arkuszu (wstawiania i usuwanie kolumn i wierszy, zarządzanie skoroszytami) Zasady konstruowania formuł (operatory matematyczne, nawiasy) Adresowanie względne i bezwzględne Adresowanie danych w innych arkuszach i skoroszytach Najbardziej przydatne funkcje matematyczne i statystyczne arkusza Excel (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH) w połączeniu z adresowaniem względnym i bezwzględnym ĆWICZENIE : Wyznaczanie podstawowych wskaźników statystycznych dla zestawień produkcyjnych Powielanie formuł z wykorzystaniem kopiowania i przeciągania Formatowanie komórek (formaty liczb i dat, formaty niestandardowe, obramowania, cieniowanie) Typy i tworzenie wykresów ĆWICZENIE :...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/24-it-w-przedsiebiorstwie/31-ms-excel-w-pracy-inzyniera-motoryzacji-szkolenie-podstawowe
 • MS Excel w pracy finansisty - szkolenie średniozaawansowane

  Zakres szkolenia: Przypomnienie podstaw obsługi MS Excel Poruszanie się po arkuszu Tworzenie funkcji z wykorzystaniem kreatora funkcji Przenoszenie danych Tworzenie połączeń do komórek/danych Sortowanie i filtrowanie zestawów danych Ćwiczenia Przydatne funkcje arkusza kalkulacyjnego Funkcja JEŻELI() i SUMA.WARUNKÓW() Funkcja ŚREDNIA() i ŚREDNIA.WARUNKÓW() Funkcje do obliczania amortyzacji DB(), VDB(), DDB(), AMORT.LIN(), AMORT.NIELIN() Obliczanie wartości przyszłej inwestycji FV() Obliczanie efektywnej stopy procentowej EFEKTYWNA() i NOMINALNA() Obliczanie odsetek i kapitału PMT(), IPMT(), PPMT() Inne przydatne funkcje oraz funkcje statystyczne T-TEST()… Funkcje dat DZIEN.TYG(), NUM.TYG(), DNI.ROBOCZE()… Ćwiczenia Analiza dużych zestawów danych z wykorzystaniem tabel przestawnych...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/24-it-w-przedsiebiorstwie/348-ms-excel-w-pracy-finansisty
 • Wiedza na kartki - konsultacje online

  W dużych organizacjach produkcyjnych niezbędna wiedza jest szeroka a jednocześnie wąsko specjalizowana. W praktyce oznacza to, że pojedynczy specjalista nie jest w stanie ogarnąć zagadnień związanych zarządzaniem produkcją, logistyką, kontrolą jakości, systemami pomiarowymi czy wymaganiami poszczególnych klientów.

  https://www.pronost.pl/artykuly/49-narzedzia-jakosci/394-wiedza-na-kartki-konsultacje-online
 • Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

  Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/344-wymagania-wobec-audytorow-wewnetrznych-wedlug-iatf-16949-2016
 • Zmienny przedział tolerancji a zdolność procesu

  Firmy TorqSmooth Transmissions oraz Aluminium Parts toczą spór w kwestii reklamacji jakościowych dotyczących pierwszej wyprodukowanej partii wyrobów, będących korpusami mechanizmu różnicowego AWD nowej przekładni bezstopniowej CVT, produkowanej przez firmę TorqSmooth i przeznaczonej do pracy pod średnim obciążeniem.

  https://www.pronost.pl/artykuly/48-systemy-zarzadzania/349-zmienny-przedzial-tolerancji-a-zdolnosc-procesu

Rezultaty wyszukiwania 21 - 40 z 48