SPC

Przyjmując, że spc jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Zmiany w wymaganiach specyficznych Fiat Chrysler Automobiles

  Analizując wymagania specyficzne klienta FCA Italy Spa, które mają zastosowanie głównie do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, nasuwa się pytanie, czy wymagania wydane ponad 4 lata temu są wciąż aktualne. Odpowiedź może być tylko jedna, a mianowicie - nie są. Aby upewnić się, które z nich wciąż obowiązują, a które zostały wycofane, organizacja dostawcy w pierwszej kolejności powinna uzyskać dostęp do portalu beSTandard, w celu dokonania przeglądu aktualnych norm.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/337-zmiany-w-wymaganiach-specyficznych-fiat-chrysler-automobiles
 • DoE – design of experiment, czyli co steruje moim procesem

  W przemyśle motoryzacyjnym jest stosowanych wiele narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych. Każde z nich ma swój najlepszy obszar zastosowań. Występują również zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów, definiowane

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/322-doe-design-of-experiment-czyli-co-steruje-moim-procesem
 • Wzorcować samodzielnie czy zlecać?

  Każda organizacja posiadająca certyfikat ISO/TS 16949 powinna określić rodzaje monitorowania i pomiarów, które będzie realizować, a także zdefiniować odpowiednie wyposażenie, niezbędne do potwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami (pkt.7.6 ISO/TS 16949).

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/312-kalibracja-wzorcowanie-samodzielne-zlecane
 • Współczynniki zdolności procesu dla jednostronnych granic specyfikacji

  Metodyka wyznaczania współczynników zdolności i wydajności (Cm, Cmk, Pp, Ppk oraz Cp, Cpk) w przypadku granic dwustronnych jest dobrze znana w większości firm. Często jednak można spotkać się z niewłaściwym postępowaniem, gdy zdefiniowana jest tylko jedna granica.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/293-wspolczynniki-zdolnosci-procesu-dla-jednostronnych-granic-tolerancji
 • Nadzór nad maszynami współrzędnościowymi CMM

  Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ang. Coordinate Measuring Machine) stają się coraz bardziej popularnymi i uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, stosowanymi do weryfikacji jakości produkowanych wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, AGD i wielu innych.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/311-nadzor-nad-maszynami-wspolrzednosciowymi-cmm
 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/285-porownanie-vda-5-oraz-msa-podejscie-do-oceny-systemow-pomiarowych
 • Pomiar twardości w praktyce

  W cyklu produkcyjnym wykonywane są różne czynności kontrolne, począwszy od pomiarów geometrii, przez próby wytrzymałościowe etc. Jednym z takich pomiarów jest pomiar twardości. Sam pomiar wydaje się dość prosty, ale wybranie metody, przygotowanie próbki i interpretacja wyników przysparzają niekiedy wiele problemów.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/331-pomiar-twardosci-w-praktyce
 • Interpretacja współczynników zdolności procesu Cp i Cpk

  Potrzeba badania współczynników zdolności procesu jest w przemyśle motoryzacyjnym powszechnie znana. Typowym wymaganiem klienta jest, aby dostawca osiągał pewne minimalne poziomy zdolności procesu dla wybranych charakterystyk, w szczególności dla charakterystyk specjalnych.

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/131-interpretacja-wspolczynnikow-zdolnosci-cpk-cp
 • Wykorzystanie maszyny CMM do weryfikacji badania GRR

  Analiza systemów pomiarowych MSA (ang. Measurement System Analysis) to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. Kluczową kwestią jest zauważenie faktu, że system pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, lecz wszystkie wpływające na niego czynniki. Zwykle wymienia się cztery podstawowe elementy systemu pomiarowego:

  https://www.pronost.pl/artykuly/46-spc-msa-metrologia/46-wykorzystanie-maszyny-cmm-do-weryfikacji-badania-grr
 • MSA - analiza systemów pomiarowych

  Zakres szkolenia: Analiza systemów pomiarowych według wymagań MSA Podstawowe pojęcia statystyczne: próbka, populacja, zmienność w procesie, rozkład normalny, rozkład procesu Parametry rozkładu (położenie: średnia, mediana, moda; rozrzut: rozstęp, odchylenie standardowe) Histogram jako narzędzie oceny rozkładu procesu Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe) Definicja systemu pomiarowego a planowania badań - omówienie modelu PISMOEA Aspekty oceny systemów pomiarowych – zmienność i dokładność Wpływ systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu Badania powtarzalne w ciągłych systemach pomiarowych - wprowadzenie Metoda ARM - omówienie zasady stosowania, dobór próbek do badania interpretacja algorytmu...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/339-msa-analiza-systemow-pomiarowych
 • Trenerzy

  Filia w Cieszynie. Od roku 1999 tłumacz anglojęzycznej literatury z zakresu informatyki i zarządzania z dorobkiem ponad25 tłumaczeń. Od 2002 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym jako konsultant i trener w firmie Proview a następnie PRONOST. Specjalizuje się w tematyce statystycznej i metrologicznej, od lat prowadząc i rozwijając szkolenia z zakresu statystycznego sterowania procesami (SPC) oraz analizy systemów pomiarowych (MSA) dla branży motoryzacyjnej i nie tylko. Prowadzi również szkolenia z zakresu technik rozwiązywania problemów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy inżyniera jakości oraz odpowiedzialności za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym . Kieruje również projektami dotyczącymi tworzenia i rozwoju oprogramowania wspierającego systemy zarządzania. Od 2005 roku...

  https://www.pronost.pl/51-0-nas/188-trenerzy
 • Szkolenie FMEA

  opisanej w podręczniku VDA 5. Audyt wyrobu według VDA 6.5 Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 Strategia VDA Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu Planowanie audytu wyrobu Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura... Szkolenie SPC fizyczny Typy kart kontrolnych i ich zastosowania - karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/dyskretnych Dobór kart kontrolnych zuwzględnieniem specyfiki badanych charakterystyk Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR Inne typy kart kontrolnych dla danych...

  https://www.pronost.pl/szkolenie-fmea
 • MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji - szkolenie średniozaawansowane

  Zakres szkolenia: Formatowanie warunkowe ĆWICZENIE : opracowanie arkusza przeglądów sprzętu kontrolno pomiarowego z wizualizacją przekroczonych terminów ĆWICZENIE : opracowanie wykresu Gantta dla przykładowego projektu Praca z dużymi zestawami danych – sortowanie, filtrowanie, sumy częściowe, blokowanie kolumn i wierszy Zasady tworzenia i modyfikacji tabel przestawnych ĆWICZENIE : analiza dużego zestawu danych jakościowych z produkcji ĆWICZENIE : tworzenie wykresu Pareto w oparciu o tabelę przestawną Korzystanie z dodatku Analysis Tool Pack ĆWICZENIE : tworzenie histogramu z wykorzystaniem dodatku Analysis Tool Pack Tworzenie rozbudowanych wykresów ĆWICZENIE : opracowanie karty kontrolnej XR Tworzenie korespondencji seryjnej z wykorzystaniem programów Excel i Word ĆWICZENIE :...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/24-it-w-przedsiebiorstwie/334-ms-excel-w-pracy-inzyniera-motoryzacji-szkolenie-sredniozaawansowane
 • MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji - szkolenie podstawowe

  Zakres szkolenia: Struktura arkusza kalkulacyjnego (komórki, kolumny, wiersze, skoroszyty) Operacje edycyjne w arkuszu (wstawiania i usuwanie kolumn i wierszy, zarządzanie skoroszytami) Zasady konstruowania formuł (operatory matematyczne, nawiasy) Adresowanie względne i bezwzględne Adresowanie danych w innych arkuszach i skoroszytach Najbardziej przydatne funkcje matematyczne i statystyczne arkusza Excel (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH) w połączeniu z adresowaniem względnym i bezwzględnym ĆWICZENIE : Wyznaczanie podstawowych wskaźników statystycznych dla zestawień produkcyjnych Powielanie formuł z wykorzystaniem kopiowania i przeciągania Formatowanie komórek (formaty liczb i dat, formaty niestandardowe, obramowania, cieniowanie) Typy i tworzenie wykresów ĆWICZENIE :...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/24-it-w-przedsiebiorstwie/31-ms-excel-w-pracy-inzyniera-motoryzacji-szkolenie-podstawowe
 • MS Excel w pracy finansisty - szkolenie średniozaawansowane

  Zakres szkolenia: Przypomnienie podstaw obsługi MS Excel Poruszanie się po arkuszu Tworzenie funkcji z wykorzystaniem kreatora funkcji Przenoszenie danych Tworzenie połączeń do komórek/danych Sortowanie i filtrowanie zestawów danych Ćwiczenia Przydatne funkcje arkusza kalkulacyjnego Funkcja JEŻELI() i SUMA.WARUNKÓW() Funkcja ŚREDNIA() i ŚREDNIA.WARUNKÓW() Funkcje do obliczania amortyzacji DB(), VDB(), DDB(), AMORT.LIN(), AMORT.NIELIN() Obliczanie wartości przyszłej inwestycji FV() Obliczanie efektywnej stopy procentowej EFEKTYWNA() i NOMINALNA() Obliczanie odsetek i kapitału PMT(), IPMT(), PPMT() Inne przydatne funkcje oraz funkcje statystyczne T-TEST()… Funkcje dat DZIEN.TYG(), NUM.TYG(), DNI.ROBOCZE()… Ćwiczenia Analiza dużych zestawów danych z wykorzystaniem tabel przestawnych...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/24-it-w-przedsiebiorstwie/348-ms-excel-w-pracy-finansisty
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015

  informacjami – podręcznik jakości, zapisy, specyfikacje inżynieryjne Działania operacyjne – Planowanie, rozpoznanie i analiza wymogów klienta - Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi WymaganiamiKlienta (CSR) Projektowanie i zatwierdzanie procesu produkcyjnego według IATF 16949 oraz omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP/VDA-RGA, PPAP/VDA2, FMEA/VDA4, SPC/VDA4, MSA/VDA5 Nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług – Plan kontroli, instrukcje operatorskie, przezbrojenia, TPM, programowanie produkcji Identyfikacja i identyfikowalność Magazynowanie Działania po dostawie – informacje z serwisu Nadzorowanie zmian – zmiany tymczasowe Zwalnianie produktów i...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/7-szkolenie-iso-16949-wymagania-specyfikacji-technicznej
 • Budowa systemów pomiarowych do kontroli jakości

  techniki pomiarowej Wpływ warunków środowiskowych na funkcjonowanie systemów pomiarowych Obowiązki w zakresie wzorcowania, legalizacji, badania MSA Warsztat w zakresie dobór odpowiedniego urządzenia pomiarowego Systemy pomiarowe w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu Konsekwencje stosowania błędnie dobranego systemu pomiarowego Właściwości systemów pomiarowych wymaganych do prowadzenia SPC CAQ – komputerowe wspomaganie jakości a systemy pomiarowe Łączenie systemów pomiarowych z systemami do zarządzania produkcją Podsumowanie szkolenia ĆWICZENIA: Podczas szkolenia przewidziane są pomiary z użyciem specjalistycznego wyposażenia (profilometr). Ćwiczenia są wykonywane na różnych materiałach i powierzchniach, odzwierciedlających typowe problemy występujące w pomiarach chropowatości....

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/27-metrologia/387-budowa-systemow-pomiarowych-do-kontroli-jakosci
 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie części do produkcji PPAP

  Layout, Process Flow Diagram/Chart, PFMEA, Plan Nadzoru Pre-serii). Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP, Process Flow Chart, analiza ryzyka PFMEA oraz Plan Nadzoru. Walidacja projektowania - zatwierdzenie produktu i procesu. Produkcja seryjna, sprzężenie zwrotne, korygowanie i doskonalenie (wewnętrzne przekazanie do produkcji seryjnej, ramp up, walidacja serii produkcyjnej, SPC, G8D, RCA). PPAP Zatwierdzanie części do produkcji według wymagań PPAP: zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP, powiązanie PPAP z cyklem APQP, PPAP w kontekście norm IATF 16949, poziomy i status przekazywania PSW, powiadamianie klienta o zmianach. Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949. Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/18-szkolenie-apqp-zaawansowane-planowanie-jakosci-wyrobu-i-zatwierdzanie-czesci-do-produkcji-ppap
 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  budowanie Process Flow Diagram/Chart, PFMEA, Plan Nadzoru Pre-serii). Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP, Process Flow Chart, analiza ryzyka PFMEA oraz Plan Nadzoru. Walidacja projektowania – zatwierdzenie produktu i procesu. Produkcja seryjna, sprzężenie zwrotne, korygowanie i doskonalenie (wewnętrzne przekazanie do produkcji seryjnej, ramp up, walidacja serii produkcyjnej, SPC, G8D, RCA). Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949. Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym. Zrozumiesz potrzeby stworzenia standardu zarządzania projektem w organizacji. Poznasz korzyści wynikających z zaawansowanego planowania jakości produktu. Docenisz ważności trylogii APQP oraz nabędziesz...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/25-narzedzia-jakosci/139-szkolenie-apqp
 • Zarządzanie charakterystykami specjalnymi w przemyśle motoryzacyjnym

  w DFMEA identyfikacja SCs w dokumentacji otrzymanej od klienta identyfikacja dodatkowych SCs wyrobu i procesu przez organizację zapewnianie integralności dokumentacji związanej z SCs – trylogia APQP tworzenie flow chartu procesu z uwzględnieniem SCs tworzenie PFMEA z uwzględnieniem SCs (wymagania dla charakterystyk krytycznych i specjalnych) tworzenie planu kontroli z uwzględnieniem SCs SPc w dokumentach projektowych: Dane CAD, Potwierdzenie Wykonalności, Rysunki, Koncepcje Pomiarowe, Lista testów i badań, pakowanie (rozwój), materiały, narzędzia i środki kontrolno-pomiarowe, MSA, charakterystyki specjalne, Capability Study, zatwierdzanie produkcji, przygotowanie próbek do zatwierdzenia, R@R, itp. nadzorowanie spełniania wymagań dla SCs zastosowanie technik statystycznych ocena systemów...

  https://www.pronost.pl/szkolenia-zamkniete/26-systemy-zarzadzania/375-zarzadzanie-charakterystykami-specjalnymi-w-przemysle-motoryzacyjnym

Rezultaty wyszukiwania 21 - 40 z 45