logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 10/18

Specyfikacja geometrii wyrobów wg norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT) – podstawowe wymagania

Termin i czas szkolenia: 15.02–16.02.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1440,00 zł netto / 1771,20 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Tolerancje geometryczne GPS/GDT – podstawy. Konieczność stosowania tolerancji geometrycznych dla jednoznacznego opisu geometrii wyrobu. Niejednoznaczność specyfikacji z wykorzystaniem wymiarów nominalnych i ich odchyłek granicznych. Normy międzynarodowe systemu ISO GPS i norma amerykańska ASME Y14.5.
  • Wymiar i jego interpretacja domyślna dwupunktowa wg ISO. Wymaganie powłoki – modyfikator E. Rule #1 (ASME). Wymiary graniczne, wymiar nominalny i odchyłki graniczne. Tolerancja, przedział tolerancji,
  • Zasady: definitywnego rysunku, elementów geometrycznych, niezależności i warunków odniesienia. Wyrób nominalny i odchyłki geometryczne wyrobu zaobserwowanego. Podział tolerancji geometrycznych. Symbole tolerancji. Ramka tolerancji, ramka bazy. Grot linii wskazującej łączącej ramkę tolerancji z tolerowanym elementem jako identyfikator elementu tolerowanego. Trójkąt bazy jako identyfikator elementu bazowego. Modele geometryczne wyrobu: element nominalny, zaobserwowany i skojarzony.
  • Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości i walcowości. Modyfikator CZ – combined zone. Metody pomiarowe i parametry pomiarów odchyłek geometrycznych na przykładzie pomiaru okrągłości. Niepewność pomiarów przy weryfikacji zgodności ze specyfikacją.
  • Element bazowy, baza i odwzorowanie bazy. Bazy i systemy baz: baza pojedyncza (punkt, prosta, płaszczyzna), bazy cząstkowe, układ baz. Baza wspólna. Odwzorowanie elementów bazowych w pomiarach na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Metoda 3-2-1.
  • Tolerancje kierunku: tolerancje prostopadłości, równoległości i nachylenia osi oraz płaszczyzny względem bazy pojedynczej i układu baz. Tolerancja elementu zastępczego – modyfikator T.
  • Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii. Wymiary teoretycznie dokładne liniowe i kątowe. Tolerancje pozycji pojedynczego otworu oraz szyku otworów prostokątnego i kołowego. Tolerancje pozycji prostokątnego i kołowego szyku otworów: bez bazy, z jedną bazą, z układem dwóch baz i układem trzech baz Modyfikator więzy tylko dla kierunku (kombinacja tolerancji) dla tolerancji pozycji. Wielokrotna specyfikacja tolerancji pozycji dla pojedynczego szyku otworów przy różnych konfiguracjach baz. Tolerancja pozycji płaszczyzny. Tolerancja położenia jako tolerancja ograniczająca odchyłki kierunku i kształtu.
  • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni z bazą lub bez bazy. Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu / wyznaczonej powierzchni jako tolerancje ograniczające odchyłki kształtu, kierunku i położenia. Analogie miedzy tolerowaniem płaszczyzny i walca, a tolerowaniem powierzchni o złożonej geometrii. Tolerowanie stożków. Specyfikacja elementu tolerowanego – obszar miedzy wskazanymi granicami i modyfikator dookoła. Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni dla szyku elementów geometrycznych. Asymetrycznie usytuowane pole tolerancji – modyfikator UZ.
  • Modyfikatory M, L, R: Stan maksimum materiału. Stan minimum materiału. Stan wirtualny maksimum materiału. Wymagania: maksimum materiału (MMR), minimum materiału (LMR) i wzajemności (RPR) interpretacja powierzchniowa i uproszczona osiowa (płaszczyznowa). Tolerancja prostopadłości trzpienia/otworu z MMR względem płaszczyzny. Tolerancje pozycji, współosiowości i symetrii z MMR. Obliczanie wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych dla tolerancji z wymaganiem MMR.
  • Tolerancje bicia: Tolerancje bicia promieniowego, osiowego. Tolerancje bicia całkowitego promieniowego i osiowego. Odchyłka bicia jako wypadkowa odchyłek położenia i kształtu.
  • Modyfikatory P, F: Zewnętrzne pole tolerancji. Tolerowanie przecinania się osi. Tolerowanie stanu swobodnego. o Tolerancje ogólne: Tolerancje ogólne wymiarów – klasy tolerancji. Tolerancje ogólne geometryczne – klasy tolerancji.
  • Podstawowe różnice między normami międzynarodowymi ISO 1101:2017, ISO 1101:2012 i ISO 1101:2004 oraz normą amerykańską ASME Y14.5-2009.
  • Ćwiczenia komputerowe i tablicowe: Specyfikowanie tolerancji, interpretacja wyspecyfikowanych wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Metody pomiarów z wykorzystaniem klasycznego wyposażenia pomiarowego i współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

   Wykład z wykorzystaniem autorskiej aplikacji multimedialnej tolerancje geometryczne oraz stymulowanym interaktywnym uczestnictwem słuchaczy.

   W czasie szkolenia uczestnicy odpowiadają na krótkie pytania, przy czym prawidłowa odpowiedź potwierdza zrozumienie bieżącego materiału, niepełna stanowi podstawę do dalszych wyjaśnień. Interakcja uczestników z autorską, multimedialną aplikacją Tolerancje geometryczne ułatwia zrozumienie wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą tolerancji geometrycznych – praca indywidualna oraz w 2(3) osobowych zespołach.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Poznasz najważniejsze zasady tolerowania geometrycznego zgodne z wymaganiami norm międzynarodowych (ISO) wraz z porównaniem do normy amerykańskiej (ASME). 
  • Zrozumiesz znaczenie GPS/GDT dla prawidłowej interpretacji rysunku technicznego z punktu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia poprawności procesu technologicznego oraz pomiarowego.
  • Wyjaśnisz swoje wątpliwości odnośnie interpretacji różnych wymagań rysunkowych (na szkoleniu mogą zostać omówione przykłady przygotowane przez zamawiającego).
  • Dotychczas mogłeś nie stosować tolerancji geometrycznych, ale norma TS 16949;2016 jak również klienci będą wymagać stosowania tolerancji geometrycznych ponieważ nie jest technicznie możliwe pełne i jednoznaczne zdefiniowanie geometrii wyrobów bez tolerancji geometrycznych.
  • Uzyskasz pewność, że właściwie zastosowane tolerancje geometryczne zdecydowanie ułatwiają sprawdzanie wyrobów.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane dla pracowników działów konstrukcyjnych, metrologów (w szczególności programistów i operatorów współrzędnościowych maszyn pomiarowych), technologów (inżynierów procesu) i operatorów obrabiarek CNC, pracowników narzędziowni, inżynierów jakości mających do czynienia z rysunkiem technicznym i odpowiedzialnych za jego akceptację i prawidłową interpretację oraz przełożenie wymagań rysunkowych na procesy technologiczne i pomiarowe.
  • Szkolenie jest przeznaczone nie tylko dla początkujących, nawet inżynierowie i technicy z ponad 10 letnim doświadczeniem często są zdziwieni, jak konieczne jest stosowanie tolerancji geometrycznych i jakie daje nowe możliwości pozwalające udoskonalić procesy, obniżyć koszty i podnieść satysfakcję klienta.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)