logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 25/18

Specyfikacja geometrii wyrobów wg. norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje

Termin i czas szkolenia: 16.04–17.04.2018, 9:00 - 17:00   Miejsce: Katowice
Cena szkolenia: 1820,00 zł netto / 2238,60 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Systemy specyfikacji geometrii wyrobów – System ISO GPS (ISO 8015) i norma ASME Y14.5. Problemy przy interpretacji specyfikacji geometrii wyrobów za pomocą wymiarów z odchyłkami granicznymi. Zasady systemu ISO GPS (definitywnego rysunku, elementów geometrycznych, niezależności, warunków odniesienia, …).
  • Wymiar i jego interpretacja – Domyślna dwupunktowa interpretacja wymiaru wg ISO i modyfikator E – wymaganie powłoki. Element wymiarowalny. Domyślna definicja wymiaru wg ASME – Rule #1. Element geometryczny ciągły – modyfikator CT. Nowe możliwości definiowania wymiaru ISO 14405-1 (GG, GN, GX, SA, LP).
  • Tolerancje geometryczne – oznaczanie na rysunkach – Przegląd tolerancji geometrycznych. Symbole rysunkowe. Symbole modyfikatorów. Ramka tolerancji. ramka bazy. Oznaczenie elementu tolerowanego/bazowego pochodnego i rzeczywistego
  • Tolerancje kształtu – Modele geometryczne wyrobu – element nominalny, zaobserwowany i skojarzony. Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości (wyrobu walcowego i stożkowego), walcowości. Wybór filtracji i elementu odniesienia na przykładzie pomiarów odchyłek okrągłości. Niepewność pomiarów przy weryfikacji zgodności ze specyfikacją. Tolerancje kształtu ze połączonym polem tolerancji (CZ). Relacje między tolerancjami kształtu. Wymaganie maksimum materiału dla tolerancji prostoliniowości osi.
  • Tolerancje kierunku. Modyfikator T – Tolerancje prostopadłości, równoległości i nachylenia. Walcowe i prostopadłościenne pole tolerancji, jedna baza i układ dwóch baz Tolerancje kierunku z modyfikatorem T (tangent plane). Ograniczenie odchyłek kształtu przez tolerancje kierunku.
  • Tolerancje położenia. Modyfikatory SZ, CZ, SIM, > < (więzy tylko dla kierunku) dla tolerancji pozycji szyku elementów. Tolerancje pozycji z wieloma ramkami tolerancji dla jednego szyku otworów przy różnych konfiguracjach baz i kombinacja tolerancji pozycji (wielowierszowa ramka tolerancji – z jednym symbolem tolerancji ASME). Tolerancja pozycji dwóch grup otworów specyfikowanych jako niezależne szyki i jako jeden szyk. Tolerancje współosiowości względem pojedynczej osi i osi wspólnej oraz układu baz. Tolerancje symetrii względem pojedynczej bazy i układu baz.
  • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni z bazą lub bez bazy, Modyfikatory UZ, UF, CZ - Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni jako tolerancje ograniczające wymiary oraz odchyłki kształtu, kierunku lub położenia Analogie miedzy tolerowaniem podstawowych prymitywów geometrycznych (płaszczyzna, walec), a tolerowaniem powierzchni o złożonej geometrii. Tolerowanie powierzchni stożkowych. Modyfikator >
  • Modyfikatory M, L, R – Wymagania: maksimum materiału (MMR), minimum materiału (LMR), wzajemności (RPR) i niezależności od wymiaru/ilości materiału dla elementu tolerowanego i elementu bazowego. Wymiar wirtualny maksimum/minimum materiału. Tolerancje płaskości, prostopadłości, pozycji, współosiowości i symetrii z MMR. Tolerancje pozycji pojedynczych otworów i szyku otworów (prostokątnego, kołowego, współosiowego) z MMR. Wpływ odchyłki wymiaru elementu bazowego na rozszerzenie wartości tolerancji dla elementu tolerowanego. Przykłady zerowej wartości tolerancji dla MMC i LMC. Tolerancja pozycji szyku otworów względem baz cząstkowych – element styczny, bazy cząstkowe ruchome Obliczanie wymiarów sprawdzianów działania dla wymagania maksimum materiału.
  • Modyfikatory F, P – Elementy niesztywne. Tolerowanie stanu swobodnego. Zewnętrzne pole tolerancji.
  • Podstawowe różnice między ISO 1101:2017 oraz ASME Y14.5-2009 – Temat przedstawiony na bieżąco przy analizie poszczególnych tolerancji. Nowe symbole w ISO 1101:2017 oraz ASME Y14.5-2009. Rule #1, a modyfikator E wg ISO. Zerowa wartość tolerancji dla MMC i LMC wg ASME, a modyfikator wzajemności R wg ISO.

  Metody dydaktyczne:

  • Wykład – prezentacja reguł specyfikacji geometrii wyrobów ustalonych w normach.
  • Ćwiczenia komputerowe z autorską, multimedialną aplikacją Tolerancje geometryczne. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Metody pomiarów z wykorzystaniem klasycznego wyposażenia pomiarowego i współrzędnościowych maszyn pomiarowych
  • Ćwiczenia tablicowe: specyfikowanie tolerancji, interpretacja wyspecyfikowanych wymagań.. Praca w grupie, podgrupach oraz zadania indywidualne.

   

  Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia zaawansowanego konieczne do skutecznego zrozumienia prezentowanych zasad specyfikacji geometrii wyrobów:

  • Umiejętność sporządzania i interpretacji rysunków konstrukcyjnych.
  • Znajomość podstawowych 14 oznaczeń tolerancji geometrycznych i umiejętność ich stosowania dla prostych wyrobów.
  • Podstawowa wiedza o koncepcji wymagania maksimum materiału MMR.
  • Zdecydowanie zaleca się ukończenie szkolenia podstawowego przed szkoleniem zaawansowanym.


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zdobędziesz i ugruntujesz wiedzę o zasadach tolerowania geometrycznego zgodne z ustaleniami norm międzynarodowych (ISO) wraz z porównaniem do norm amerykańskich (ASME) oraz umiejętności, które pozwolą:
   • Wybierać i precyzyjnie specyfikować tolerancje wymiarowe i geometryczne w sposób racjonalny tak, aby zapewnić spełnienie wymagań funkcjonalnych przy racjonalnych kosztach.
   • Interpretować tolerancje geometryczne w sposób systematyczny i logiczny.
   • Wyjaśnić wątpliwości odnośnie interpretacji wymagań na własnych rysunkach i rysunkach klientów.
   • Rozpoznać, że rysunek jest niekompletny, niejednoznaczny, brakuje oznaczeń, brakuje baz lub bazy określono błędnie, co będzie źródłem problemów podczas obróbki i weryfikacji.
   • W pełni zrozumieć jaki jest cel i stosowania modyfikatorów materiału oraz jak obliczać i wykorzystywać dodatkową (bonusową) tolerancję, gdy w dokumentacji zastosowano modyfikatory.
   • Obliczać wymiary sprawdzianów funkcjonalnych, gdy w dokumentacji zastosowano modyfikatory.
   • Szybciej i łatwiej analizować raporty pomiarowe.
  • Możesz zaproponować studium przypadku i wyjaśnić swoje wątpliwości odnośnie interpretacji specyfikacji stosowanych w dokumentacji technicznej wyrobów. Rysunki do studium przypadku powinny być przygotowanie na szkolenie w postaci plików pdf. Dostępność wyrobów na sali szkoleniowej, znacznie ułatwia uczestnikom dyskusję nad interpretacją tolerancji podanych na rysunkach.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu specyfikacji i interpretacji tolerancji geometrycznych zarówno inżynierów jak i techników zainteresowanych ustaleniami przyjętymi w najnowszych normach – w roku 2017 opublikowano dwie znacznie znowelizowane normy ISO 1101 oraz ISO 1660 w których ustalono nowe precyzyjne możliwości specyfikacji na ile wyrób wykonany może odbiegać od geometrii nominalnej.
  • Decydenci – inżynierowie jakości mający do czynienia z rysunkiem technicznym i odpowiedzialni za akceptację rysunków klientów, ich prawidłową interpretację, kosztorysowanie zamówień, przyjmowanie dostaw oraz przełożenie wymagań rysunkowych na planowane i uruchamiane procesy technologiczne i pomiarowe.
  • Pracownicy działów konstrukcyjnych, metrolodzy (programiści i operatorzy współrzędnościowych maszyn pomiarowych, ale również użytkownicy klasycznego wyposażenia pomiarowego), technolodzy (inżynierowie procesów) i operatorzy obrabiarek CNC, pracownicy narzędziowni.
  • Świeżo zatrudnieni absolwenci politechnik i techników z niewielkim doświadczeniem zawodowym, ale posiadający podstawową wiedzę z zakres tolerancji geometrycznych, jak również inżynierowie i technicy z wieloletnim stażem, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę z zakresu specyfikacji geometrii wyrobów i udoskonalić umiejętności specyfikacji tolerancji geometrycznych.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)