Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie
 • Kluczowe elementy zarządzania jakością w organizacjach
 • Plany jakości
 • Systemy zarządzania jakością w projektach
 • Odpowiedzialność zarządzających w projektach
 • Zarządzanie zasobami w projektach
 • Realizacja produktu/usługi w projektach
 • Pomiar, analiza i doskonalenie w projektach
 • Podsumowanie

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • Wytycznych dotyczących planowania jakości i zarządzania jakością w projektach zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018.
  • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Ról, odpowiedzialności i uprawnień związanych z planowaniem jakości i zarządzaniem jakością w projektach.
  • Wykorzystania wytycznych zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • Wykorzystać wytyczne zawarte w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do zaprojektowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Audytować i dokonywać przeglądów procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Doskonalić proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Celem szkolenia jest:
  • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest do:
  • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem jakością w organizacji
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem projektami
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów projektów
  • uczestników zespołów projektowych
  • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)