Zakres szkolenia:
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
 • Kontekst organizacji -
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów (CSR) jako integralna część systemu zarządzania jakością standardu IATF16949
  • System zarządzania jakością - podejście procesowe wg normy ISO9001 jako podstawa działania systemu zarządzania – filozofia PDCA oraz Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA – najlepsze praktyki wg IATF16949 na bazie VDA 12 oraz AIAG – CQI 16
  • Bezpieczeństwo produktu – jako integralna część działania systemowego
 • Przywództwo –
  • Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa w skutecznym wdrażaniu wymagań normy – odpowiedzialność korporacyjna, ocena skuteczności i efektywności procesów, powołanie właścicieli procesów,
  • Polityka jakości,
  • Role organizacyjne wraz z określeniem odpowiedzialności i uprawnień – dla przedstawicieli klienta i osób odpowiedzialnych za zwolnienie produktu i działania korygujące,
 • Planowanie –
  • Rozpoznanie ryzyk i szans w procesach organizacji jak podstawa działania systemu zarządzania – działania zapobiegawcze i plany awaryjne,
  • Cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia,
 • Wsparcie –
  • Zasoby ludzkie,
  • Infrastruktura – layout,
  • Środowisko operowania procesów,
  • Zasoby do monitorowania i pomiarów – MSA, spójność pomiarowa, kalibracja, wymagania dla laboratoriów,
  • Wiedza organizacji,
  • Kompetencje – szkolenia oraz kompetencje audytorów wewnętrznych i drugiej strony,
  • Świadomość i motywacja,
  • Komunikacja,
  • Zarządzanie udokumentowanymi informacjami – podręcznik jakości, zapisy, specyfikacje inżynieryjne
 • Działania operacyjne –
  • Planowanie, rozpoznanie i analiza wymogów klienta - Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta (CSR),
  • Projektowanie i zatwierdzanie procesu produkcyjnego wg IATF 1949 oraz omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP/VDA-RGA, PPAP/VDA2, FMEA/VDA4, SPC/VDA4, MSA/VDA5,
  • Nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług
  • Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług – Plan kontroli, instrukcje operatorskie, przezbrojenia, TPM, programowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność,
  • Magazynowanie,
  • Działania po dostawie – informacje z serwisu,
  • Nadzorowanie zmian – zmiany tymczasowe,
  • Zwalnianie produktów i usług – kontrola wymiarowa i testy funkcjonalne, kryteria akceptacji
  • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami – koncesje, naprawy i przeróbki, likwidacja produktów niezgodnych
 • Ocena rezultatów –
  • Monitorowanie i pomiary procesów, definicja narzędzi statystycznych
  • Ocena Satysfakcji Klienta – Podstawa oceny skuteczności systemu zarządzania,
  • Analiza i ocena – ocena trendów
  • Audyty wewnętrzne – realizacja założeń IATF - APA -„V” oraz „CAPDo®” w audytach systemu, procesu, produktu
  • Przegląd zarządzania – podsumowanie działania systemu zarządzania
 • Doskonalenie –
  • Niezgodności i działania korygujące – solving problem, error proofing, zarządzanie gwarancjami, analiza zwrotów z pola
  • Ciągłe doskonalenie
 • Załączniki A (Plan kontroli-normatywny) oraz B (Bibliografia Automotive-wytyczne)
 • Wpływ zmian na proces certyfikacji/recertyfikacji -
  • Omówienie wymagań podręcznika - Rules for achieving IATF recognition 5th edition for IATF16949
  • Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance to IATF
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi
Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumienie logiki budowy organizacji opartej na koncepcji Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA
 • Zapoznanie z miejscem poszczególnych wymogów ISO 16949 na mapie procesów firmy
 • Zapoznanie z wymaganiami ISO 16949
 • Nabycie umiejętności interpretacji poszczególnych wymogów standardu w organizacji
 • Zrozumienie konieczności dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie 
Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)