Zasady zgłaszania uczestników

Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer +48 33 4447355.  Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez firmę PRONOST.

Jeżeli do terminu szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, zgłoszenie należy potwierdzić telefonicznie pod numerem
+48 33 8580803 jak również przesłać wypełniony druk zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu, zamawiający powinien potwierdzić swoją rezygnację faksem, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku przekroczenia tego terminu zamawiający jest zobowiązany do pokrycia całości opłaty za szkolenie.

 

Warunki płatności

Zgłaszający będący już klientami firmy PRONOST są zobowiązani do dokonania płatności na podstawie otrzymanej faktury za zrealizowane szkolenie w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia, na konto wskazane przez firmę PRONOST.

Zgłaszający, którzy dotychczas nie byli klientami firmy PRONOST, są zobowiązani do dokonania płatności za szkolenie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i przesłania dowodu wpłaty faksem lub pocztą elektroniczną na adres biuro@pronost.pl.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub w przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni przed szkoleniem, zgłaszający pokryje 75% kwoty kosztów uczestnictwa wynikających ze zgłoszenia.

 

Zmiany terminów szkoleń

Firma PRONOST zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku takiej zmiany, zamawiający szkolenie zostanie o niej poinformowany najpóźniej na 7 dni przed dotychczasowym terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku zmiany lub odwołania przez firm PRONOST określonego terminu szkolenia, uczestnik, w zależności od swojej decyzji, może uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty lub wybrać inny termin szkolenia.

 

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Gwarantujemy pracę w małych grupach ćwiczeniowych – maksymalnie 15 osób.

Wszelkie dodatkowe informacje o szkoleniach można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej biuro@pronost.pl lub telefonicznie, pod numerem +48 33 8580803.